dr hab. prof. UŁ Joanna Nijakowska

Dostosowanie warunków i metod nauczania do potrzeb i możliwości uczniów z dysleksją na lekcjach języka obcego

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania – dysleksją – wymagają dostosowania procesu nauczania do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Prowadzenie świadomych i efektywnych działań włączających w pracy z uczniami z dysleksją na lekcjach języka obcego wiąże się więc ze zróżnicowaniem podejścia do poszczególnych uczniów, które może być niezbędne w zakresie metod i technik nauczania, treści, organizacji pracy, zarządzania czasem, pomocy i wsparcia nauczyciela, form pracy i rodzajów zadań, komunikacji i interakcji w klasie, informacji zwrotnej, instrukcji i poleceń, sposobu prezentowania, sprawdzania i oceniania wiedzy oraz umiejętności czy wreszcie organizacji środowiska klasowego. W prezentacji odniosę się do przykładowych rozwiązań, technik i sposobów dostosowania procesu nauczania do potrzeb uczniów z dysleksją.

Biogram:

Pracownik Zakładu Pragmatyki Językowej, Instytutu Anglistyki, Uniwersytetu Łódzkiego (http://anglistyka.uni.lodz.pl/ZPJ?joanna_nijakowska), specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przyswajania języka obcego, metodyki nauczania języka obcego oraz specyficznych trudności w uczeniu się; ma wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych. Jest autorką licznych publikacji (w tym książki Dyslexia in the foreign language classroom). Zainicjowała i koordynowała współfinansowane przez Komisję Europejską i wyróżnione nagrodami European Language Label 2014, ELTons 2014 i Success Story 2016 międzynarodowe projekty DysTEFL (2011-2013) i DysTEFL2 (2014-2016) (www.dystefl.eu) dotyczące przygotowania materiałów kursowych i szkolenia nauczycieli języków obcych w zakresie pracy z uczniami z dysleksją. Projekt DysTEFL2 został także nominowany do nagrody EDUinspiracje 2017.