Elżbieta Neroj

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wobec zmian w prawie oświatowym

System oświaty zapewnia dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej. Szczególną opieką obejmowani są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Katalog tych potrzeb nie jest zamknięty, bowiem uczeń może wymagać dodatkowego wsparcia z wielu różnych przyczyn np. z powodu niepełnosprawności, odmienności kulturowej lub językowej, stanu zdrowia czy zmiany środowiska edukacyjnego.

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną różne możliwości dostosowywania organizacji kształcenia do potrzeb uczniów oraz udzielania im wsparcia w jednostkach system oświaty. Część z tych form może być uruchomiona w oparciu o rozpoznanie takiej potrzeby dokonane przez nauczycieli, inne muszą być poprzedzone wydaniem opinii lub orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Znajomość możliwości wynikających z przepisów prawa umożliwia przygotowanie „pakietu wsparcia” dostosowanego do potrzeb konkretnego ucznia.

Biogram:

Psycholog, neurobiolog, trener umiejętności poznawczych, radca generalny w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej w Radzie Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych i Edukacji Włączającej. Jest członkiem Polskiej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, współpracuje z Polską Radą ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia.