Nasi Inspektorzy

 

W celu zapewnienia obiektywności oceny, inspekcji dokonują zawsze dwaj inspektorzy. Inspekcje doradcze (friendly visits) oraz sprawdzające (spot check) przeprowadzane są przez jednego inspektora. W terminie do trzech dni od daty otrzymania informacji na temat inspektorów wyznaczonych do inspekcji szkoła poddająca się inspekcji ma możliwość zgłoszenia wątpliwości co do zapewnienia przez nich zachowania zasady bezstronności. Zastrzeżenia winny być przekazane do Koordynatora inspekcji w formie pisemnej z podaniem ich konkretnego uzasadnienia. Brak zgłoszenia zastrzeżeń jest równoznaczny z akceptacją inspektorów wyznaczonych do inspekcji.   Z dniem 1 stycznia 2009 r. Zarząd uchylił dotychczasową zasadę, iż inspektorzy dokonujący inspekcji nie mogą rekrutować się ze szkół, które działają lub posiadają filie w tym samym mieście, w którym mieści się podlegająca inspekcji szkoła. Jednakże, inspektorzy wyznaczeni do inspekcji nie mogą mieć związków zawodowych z wizytowaną szkołą oraz nie mogą uczestniczyć w działalności, która stanowi dla niej bezpośrednią konkurencję. W przypadku zaistnienia wyżej opisanych okoliczności, inspektorzy zobowiązani są do powiadomienia o tym Koordynatora Inspekcji i do odmowy uczestnictwa w inspekcji. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wprowadza się zasadę, iż inspektorzy pełniący funkcje członka Zarządu, Rady Nadzorczej lub Komisji Rozjemczej PASE nie mogą jednocześnie pełnić funkcji czynnego inspektora PASE.