Patrycja Rzepecka, Pearson

Uczeń z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – jak sprawić żeby nauka była wyzwaniem a nie obciążeniem!

W trakcie pracy z uczniami napotykamy na różnego rodzaju trudności związane nie tylko z zachowaniem dzieci ale również ich zróżnicowanymi umiejętnościami i możliwościami przyswajania wiadomości. Coraz szersza wiedza z zakresu psychologii rozwojowej pozwala na rozpoznanie i nazwanie wielu rodzajów trudności, deficytów i zaburzeń. Właściwe zdiagnozowanie źródła ich problemów pozwala na dostosowanie metod, narzędzi i sposobów przekazywania wiadomości ale też swojego podejścia do danego ucznia i jego trudności, w taki sposób aby zarówno nauczyciel, jak i uczeń widzieli wymierne efekty swoich starań.

Podczas prezentacji postaram się  przybliżyć  pewien zakres utrudnionego funkcjonowania, która dotyka sporej części uczniów, do którego można zaliczyć: deficyt koncentracji uwagi, zaburzenia z zakresu nabywania i organizowania wiedzy np. dysleksja, specyficzne trudności przetwarzania informacji. Spróbujemy również odpowiedzieć sobie na pytania typu „egzekwować, czy ułatwiać?”, „stymulować, czy zmniejszać wymagania” oraz omówimy propozycje sposobów pracy z dzieckiem z deficytami w grupie innych dzieci w celu umożliwienia jemu i sobie sukcesu edukacyjnego.

Biogram:

Psycholog i psychoterapeutą dziecięcy. Przez kilka lat pracowała w szkołach zdobywając doświadczenie jako psycholog szkolny. Współpracuje m.in. z Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Fundacją SCOLAR oraz prowadzi własną praktykę. Prowadzi grupowe zajęcia umiejętności społecznych dla dzieci z trudnościami w zachowaniu, zajęcia z twórczego myślenia oraz z zakresu psychoedukacji dla rodziców i nauczycieli, konsultuje i prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych i zespołów szkolnych. Pisze teksty popularyzujące wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych.