Statut PASE

Pobierz w wersji PDF <pobierz>


STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ JAKOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH PASE


ROZDZIAŁ I

________________________________________

§ 1

1. Stowarzyszenie występuje pod nazwą Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. Stowarzyszenie może także posługiwać się nazwą PASE.

2. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przystępować do organizacji międzynarodowych lub reprezentować w kontaktach z nimi swoich członków.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, niezależnym politycznie, ideologicznie i ekonomicznie.


ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby realizacji

________________________________________

§ 3

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz doskonalenia poziomu nauczania języków obcych.

§ 4

Cele stowarzyszenie realizuje przez:

1. upowszechnianie potrzeby nauki i znajomości języków obcych,

2. ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia językowego poprzez ustalanie kryteriów nadawania znaku jakości placówkom oświatowym świadczącym usługi w zakresie nauczania języków obcych, oraz cykliczne poddawanie się przez te placówki inspekcji zgodnie z zasadami Regulaminu Inspekcji,

3. obronę interesów instytucji kierowanych przez członków,

4. koordynację działań i przedsięwzięć instytucji, o których mowa w punkcie 2 oraz kształtowanie rynku klienta,

5. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wykładowców i lektorów języków obcych, oraz kadry zarządzającej placówkami oświatowymi świadczącymi usługi w zakresie nauczania języków obcych,

6. wymianę informacji i prowadzenie bazy danych, współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, instytucjami w zakresie jakości nauczania języków obcych


ROZDZIAŁ III.

Członkowie ich prawa i obowiązki.

________________________________________

§ 5

Członkowie dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. aspirujących,

3. wspierających.

§ 6

1. Członkiem zwyczajnym PASE jest przynajmniej jeden reprezentant placówki oświatowej, która przeszła pozytywnie inspekcję PASE zgodnie z Regulaminem Inspekcji. Reprezentantem placówki może być prezes, dyrektor, kierownik, właściciel lub współwłaściciel tejże placówki.

2. Członkiem aspirującym PASE jest przynajmniej jeden reprezentant placówki oświatowej, która zobowiąże się do uzyskania rekomendacji PASE w ciągu dwóch lat od daty uzyskania statusu członka aspirującego i przejdzie pozytywnie inspekcję PASE zgodnie z Regulaminem Inspekcji. Reprezentantem placówki może być prezes, dyrektor, kierownik, właściciel lub współwłaściciel tejże placówki.

§ 7

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jeśli wspiera Stowarzyszenie w propagowaniu i upowszechnianiu wysokich standardów nauczania języków obcych.

2. Członek wspierający działa poprzez osoby, które na mocy przepisów prawa oraz umów czy statutów uprawnione są do jego reprezentacji.

§ 8

1. Członkom zwyczajnym stowarzyszenia przysługuje:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów stowarzyszenia,

2) prawo zgłaszania propozycji uchwał i kierunków działania stowarzyszenia, oraz prawo wnioskowania o zajęcie przez Zarząd stanowiska w kwestiach spornych dotyczących działań członków stowarzyszenia,

3) prawo posługiwania się przez instytucję, którą kierują znakiem jakości ustalonym przez stowarzyszenie na zasadach ustalonych w Regulaminie Inspekcji.

2. Członkom aspirującym stowarzyszenia przysługuje:

1) prawo zgłaszania propozycji uchwał i kierunków działania stowarzyszenia, oraz prawo wnioskowania o zajęcie przez Zarząd stanowiska w kwestiach spornych, dotyczących działań członków stowarzyszenia.

3. Członkom wspierającym stowarzyszenia przysługuje:

1) prawo zgłaszania propozycji uchwał i kierunków działania stowarzyszenia, oraz prawo wnioskowania o zajęcie przez Zarząd stanowiska w kwestiach spornych, dotyczących działań członków stowarzyszenia.

4. Prawo do posługiwania się znakiem jakości, określonym w ust. 1 pkt. 3 ustaje, jeżeli żaden z reprezentantów placówki oświatowej nie jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

5. Członkom aspirującym oraz członkom wspierającym nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, jak również nie przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze do organów stowarzyszenia

§ 9

Członkowie stowarzyszenia mają obowiązek:

1. stosować się do postanowień statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń organów stowarzyszenia,

2. brać aktywny udział w realizacji zadań stowarzyszenia, a w szczególności udział w walnych zebraniach członków,

3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 10

1. Członkostwo stowarzyszenia osoby fizycznej ustaje przez:

a. rezygnacje lub śmierć członka,

b. skreślenie z listy członków z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres co najmniej 3 miesięcy,

c. wykluczenia ze stowarzyszenia za niestosowanie się do uchwał władz stowarzyszenia, postanowień statutu bądź działanie na szkodę stowarzyszenia, lub jego członków.

1a. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku rezygnacji lub likwidacji albo ogłoszenia upadłości członka wspierającego, a także w przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i c).

2. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku rezygnacji lub likwidacji albo ogłoszenia upadłości członka wspierającego, a także w przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b), c) powyżej.

3. W przypadku naruszenia statutu, bądź uchwał władz stowarzyszenia Zarząd może stosować kary porządkowe – to jest:

a. udzielić upomnienia,

b. udzielić nagany,

4. Odwołanie od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących członkostwa (w tym w przypadku nałożenia kary porządkowej) rozpatruje Walne Zgromadzenie.

5. Odwołanie należy wnieść na piśmie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.


ROZDZIAŁ IV

Władze stowarzyszenia.

________________________________________

§ 11

Władze stowarzyszenia stanowią: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

§ 12

Kadencja władz stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 13

Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały władz stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przepis ten odnosi się do głosowania w terminie pierwszym. Uchwały władz stowarzyszenia obradujących w terminie drugim są ważne niezależnie od liczby obecnych.

§ 14

Zarząd i Rada Nadzorcza mogą kooptować nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w toku kadencji z tym, iż liczba kooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków danego organu pochodzącego z wyboru.

§ 15

Zarząd i Rada Nadzorcza mogą w uzasadnionych wypadkach odwołać ze swego składu członków, którzy nie wywiązują się ze swych obowiązków.

§ 16

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie stanowią członkowie stowarzyszenia.

2a. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały:

• w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy członków

• w drugim terminie – bez względu na liczbę członków.

3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd przynajmniej raz na rok w ciągu pierwszego kwartału roku następującego po danym. Walne Zgromadzenie może również zostać zwołane na pisemny wniosek co najmniej 20% członków stowarzyszenia. Zarząd powiadamia wszystkich uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad.

4. Do Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

a. powoływanie i odwoływanie władz stowarzyszenia, w szczególności wybór Prezesa Zarządu,

b. uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania stowarzyszenia,

c. wyrażanie wiążących opinii w sprawach przedłożonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,

d. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,

e. podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji w sprawie prowadzenia przez stowarzyszenie działalności gospodarczej,

f. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących członkostwa,

g. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości należnego wynagrodzenia dla Zarządu łącznie w danym roku.

§ 17

1. Organem opiniodawczym Zarządu jest Rada Rozjemcza, która opiniuje wnioski o zajęcie przez Zarząd stanowiska w sprawach spornych.

2. Rada Rozjemcza składa się od 3 do 6 członków powoływanych przez Wale Zgromadzenie Członków na okres 2 lat.

3. Członkami Rady Rozjemczej mogą być członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, z wyłączeniem członków Zarządu.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie wybiera od 3 do 5 członków Rady Nadzorczej. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę działalności finansowej Stowarzyszenia i składa corocznie sprawozdania na zebraniu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

3. Do Rady Nadzorczej należy:

a. Określenie wysokości wynagrodzenie należnego poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

b. Nadzorowanie pracy Zarządu,

c. Zatwierdzanie rocznego planu działania Zarządu i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w zakresie rozliczania realizacji tych planów/planu przez Zarząd.

§ 19

1. Zarząd realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia członków oraz prowadzi bieżącą działalność statutową.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków – Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu i ewentualnie dwóch członków Zarządu. Po dokonaniu wyboru Prezesa przez Walne Zgromadzenie – Prezes elekt proponuje kandydatów na pozostałych członków Zarządu, których zatwierdza poprzez głosowanie Walne Zgromadzenie. W przypadku braku akceptacji składu zaproponowanego przez Prezesa-elekta Walne Zgromadzenie wybiera członków Zarządu. Przydział funkcji (Wiceprezesów Zarządu i ewentualnie członków Zarządu) następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu – na podstawie uchwały).

3. Zarząd:

a. reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz,

b. koordynuje funkcjonowanie systemu inspekcji, w tym podejmuje decyzje o nadaniu znaku jakości w oparciu o Regulamin Inspekcji

c. podejmuje decyzje w sprawie członkostwa,

d. przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,

e. sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia,

f. prowadzi działalność gospodarczą i organizuje imprezy,

g. rozstrzyga spory między członkami stowarzyszenia

h. egzekwuje wywiązywanie się członków ze statutowych obowiązków

i. powołuje i rozwiązuje komisje i zespoły w celu wykonywania zadań statutowych, sprawuje nad nimi nadzór i uchwala regulaminy ich działalności

4. Do składania oświadczeń woli w zakresie działalności Stowarzyszenia (również w zakresie zobowiązań i praw majątkowych) upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. Do składania oświadczeń woli w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie w zakresie zobowiązań i praw majątkowych upoważniony jest również jeden członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, natomiast odwołanie Prokury wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd bezwzględną większością głosów.

5. Zarząd za wykonywanie czynności na rzecz statutowych celów Stowarzyszenia może otrzymywać wynagrodzenie Uchwałę o wysokości należnego wynagrodzenia łącznie dla członków Zarządu w danym roku podejmuje Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest upoważniony do zawarcia umowy o pracę, bądź umowy cywilnoprawnej z członkami Zarządu.


ROZDZIAŁ V

Finanse Stowarzyszenia.

________________________________________

§ 20

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w wyniku jego działalności statutowej oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

a) 58.11.Z Wydawanie książek

b) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

c) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

d) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

e) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

f) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

g) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

h) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

i) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

j) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

k) 85.59.A Nauka języków obcych

l) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

m) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

n) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji

o) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

p) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

q) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

r) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

§ 21

1. Na fundusze stowarzyszenia składają się :

a. wpłaty członkowskie tj. wpisowe i składki,

b. zapisy, darowizny, spadki,

c. dochody z nieruchomości,

d. dochody z imprez urządzanych przez stowarzyszenie,

e. dotacje,

f. wpływy z działalności gospodarczej.

§ 22

Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

§ 23

1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

2. Składki członkowskie ustalane są na rok z góry. Sposoby płatności określa Zarząd.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.

4. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka.


ROZDZIAŁ VI

Zmiany statutu lub likwidacja Stowarzyszenia.

________________________________________

§ 24

1. Zmiana statutu stowarzyszenia lub jego rozwiązanie następuje na wniosek Zarządu lub 3/4 liczby członków w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia przy obecności co najmniej połowy członków, podjętej większością 2/3 głosów oddanych. Przepis ten odnosi się do głosowania w terminie pierwszym. Uchwały władz stowarzyszenia obradujących w terminie drugim są ważne niezależnie od liczby obecnych.

2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji stowarzyszenia Walne Zgromadzenie rozstrzyga w uchwale o jego likwidacji o przeznaczeniu posiadanego majątku i końcowym rozliczeniu z członkami.

3. Czynności likwidacyjne wykonuje likwidator wybrany przez Walne Zgromadzenie.

4. O przystąpieniu do likwidacji i wyznaczeniu likwidatora Zarząd zawiadamia Sąd Rejestrowy, który dokonuje odpowiednich wpisów w rejestrze stowarzyszeń.

5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku stowarzyszenia.

§ 25

Pierwszy statut został uchwalony na zebraniu członków - założycieli w dniu 6 listopada 1992 roku i w dniu 30 stycznia 1993 roku.


Tekst jednolity Statutu, po zmianach dokonanych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 6 kwietnia 2002 r., 18 stycznia 2003 r. 8 marca 2003, 14 września 2004, 19 stycznia 2005, 22 maja 2005 i 11 stycznia 2006, 27 lutego 2007, 13 listopada 2007, 27 lutego 2008, 11 lutego 2011.


Jacek Członkowski, Prezes Zarządu

Magdalena Rowecka, Wiceprezes Zarządu

 
 • Strefa Słuchacza
 • Strefa Dyrektora
 • Strefa Lektora

 • Jeśli chcesz otrzymywać informacje o szkoleniach i warsztatach wpisz swoje dane:

  Ta strona używa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki

  COPYRIGHT BY PASE

  DESIGNED BY TOMAMI

  DEVELOPED BY BASCOMP