Procedura Inspekcji PASE

Procedury inspekcji PASE

– aktualizacja lipiec 2017 –

 1. Zapoznaj się z dokumentem pt. „Zasady Inspekcji PASE” zawierającym system standardów i kryteriów oceny szkół.
 2. Przestudiuj „Podstawowe warunki wstępne” udziel samemu/samej sobie szczerych odpowiedzi na pytania w nim zawarte. Kwestionariusz ten jest dokumentem pomocniczym mającym za zadanie ułatwić szkole podjęcie decyzji o tym, czy spełnia już kryteria Jakości PASE i ma szansę na pozytywną weryfikację i przyznanie Znaku Jakości PASE.
 3. Wypełnij “Wniosek o przeprowadzenie inspekcji PASE”.
 4. W odpowiedzi otrzymasz od Koordynatora Inspekcji prośbę o przygotowanie i przesłanie kompletu wymaganych dokumentów (tzw. pakiet inspekcji) w wersji elektronicznej:
 • kopię dokumentów rejestracyjnych szkoły (firmy, spółki),
 • materiały promocyjne szkoły: broszury, kopie ogłoszeń prasowych, plakaty, ulotki, zdjęcia reklam zamieszczanych w miejscach publicznych, itp.,
 • wszelkie dokumenty związane z rejestracją słuchacza w szkole (zasady zapisu i nauki, umowy, karty rejestracyjne itp.),
 • listę osób pracujących w szkole lub dla szkoły wraz z ich zakresami obowiązków,
 • listę nauczycieli wraz z ich kwalifikacjami i liczbą godzin uczonych tygodniowo i miesięcznie;
 • plan zajęć szkoły z uwzględnieniem wszystkich typów kursów, poziomów zaawansowania, liczby słuchaczy i nazwisk nauczycieli uczących poszczególne kursy;
 • listę zmian wprowadzonych w szkole od czasu poprzedniej inspekcji (w przypadku re-inspekcji)
 • plan lokalizacji szkoły – jeśli nauczanie odbywa się w różnych miejscach, prosimy o podanie wszystkich lokalizacji.

Pakiet inspekcji – powinien zostać przesłany do Koordynatora Inspekcji PASE co najmniej 4 tygodnie przed planowaną datą inspekcji.

 1. Uzgodnij z Koordynatorem Inspekcji PASE termin inspekcji i dokonaj wpłaty tytułem inspekcji zgodnie z Cennikiem opłat.
 2. W miarę potrzeby uzupełniaj wyżej wymienione dokumenty aktualizacjami w wersji elektronicznej.

PRZYGOTOWANIE SZKOŁY DO INSPEKCJI

Zawiadom pracowników szkoły o inspekcji i upewnij się, że wszyscy będą dostępni w czasie inspekcji.

Zapoznaj personel z zasadami inspekcji (Zasady Inspekcji PASE).

Wyznacz osobę odpowiedzialną za koordynację inspekcji.

Przygotuj miejsce, w którym inspektorzy mogliby w sposób niekrępujący odbywać rozmowy z personelem szkoły.

Poinformuj o inspekcji firmy, w których szkoła uczy, uprzedź o możliwości wizytacji w dniach inspekcji oraz dopełnij procedur umożliwiających inspektorom wejście na ich teren.

Przygotuj do wglądu dla inspektorów pakiet dokumentów używanych w szkole, a zwłaszcza:

a/ kontrakty z osobami pracującymi w szkole lub dla szkoły wraz z dokumentacją kwalifikacji (nauczyciele, dyrektor d/s nauczania);

b/ programy nauczania;

c/ opisy kursów i poziomów, testy kwalifikacyjne, semestralne, końcowe itp.;

d/ dzienniki zajęć;

e/ dokumentację hospitacji zajęć;

f/ dokumentację obrazującą wewnętrzne szkolenia metodyczne nauczycieli;

g/świadectwa końcowe

W TRAKCIE INSPEKCJI

Inspekcję rozpocznie spotkanie inspektorów z osobami zarządzającymi szkołą.

Inspektorzy dokonają obchodu siedziby szkoły oraz innych lokalizacji, w których szkoła prowadzi nauczanie.

Inspektorzy mogą przeprowadzić hospitację większości zajęć odbywających się w okresie trwania inspekcji. Obserwacjami powinna zostać objęta przynajmniej jedna lekcja z każdego uczonego w szkole języka. Jeżeli lekcje z danego języka nie są prowadzone w dniach inspekcji, szkoła udostępnia nagrania takich lekcji na płytkach CD/DVD sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną inspekcją.

Nauczyciele uczący w dniach inspekcji przygotowują plany lekcji wszystkich prowadzonych przez siebie zajęć. Plany lekcji udostępniane są inspektorom w czasie wizytacji lekcji. Plany lekcji powinny być przygotowane w języku nauczanym. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy inspektorzy nie władają dostatecznie danym językiem – w takiej sytuacji, na wniosek inspektorów, plany lekcji przygotowywane są w języku polskim. (Formatka planu lekcji dostępna jest u Koordynatora Inspekcji PASE.)

Inspektorzy przeprowadzą rozmowy z dyrekcją szkoły, dyrektorem d/s nauczania i/lub konsultantem metodycznym, personelem administracyjnym odpowiedzialnym za rejestrację słuchaczy, osobą prowadzącą księgowość, nauczycielami, słuchaczami szkoły.

Inspekcję zakończy spotkanie inspektorów z dyrektorem szkoły wstępnie podsumowujące inspekcję. W czasie inspekcji inspektorom nie wolno jadać posiłków w towarzystwie personelu szkoły, a wszelkie formy gościnności przedstawiciele szkoły winni ograniczyć jedynie do napojów typu kawa, herbata, woda mineralna oraz herbatników.

PO INSPEKCJI

W okresie najpóźniej 4 tygodni od dnia zakończenia inspekcji szkoła otrzymuje zatwierdzony przez Przewodniczącego Rady Inspektorów PASE raport końcowy wraz z oceną szkoły w wersji elektronicznej.

Szkoła ma prawo odwołać się od treści raportu. Wszelkie zastrzeżenia oraz propozycje zmian powinny być zgłaszane pisemnie do Koordynatora Inspekcji PASE do dwóch tygodni od daty otrzymania raportu.

Po wprowadzeniu zmian sugerowanych przez szkołę raport jest ponownie zatwierdzony przez Przewodniczącego Rady Inspektorów i przesłany do szkoły w wersji papierowej.

Raport jest dokumentem poufnym wyłącznie do wglądu dla szkoły i Przewodniczącego Rady Inspektorów PASE.

 • przypadku pozytywnej oceny szkoła uzyska prawo posługiwania się Znakiem Jakości PASE, które to prawo udzielane jest na okres 3 lat od dnia jego przyznania.

Po zamknięciu procedur związanych z inspekcją, tj. po upływie czasu, w którym szkoła ma prawo odwołać się od treści raportu, inspektorzy niszczą lub na życzenie wizytowanej szkoły odsyłają materiały, które zostały do   nich przesłane elektronicznie lub pocztą przed inspekcją w tzw. Pakiecie Inspekcji.

Po zakończeniu wszystkich procedur związanych z inspekcją (również po upływie czasu przeznaczonego na ewentualne odwołanie się od treści raportu) szkoła otrzymuje Ankietę Poinspekcyjną, w której może ocenić przygotowania, przebieg oraz wszelkie inne procedury związane z inspekcją.

Uwaga:

 

UCHWAŁA NR 7

WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ JAKOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKÓ W OBCYCH „ PASE” z dn. 11.02.2011r.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę iż postanawia wprowadzić w latach 2011, 2012,2013r. skrócone re-inspekcje PASE w następujący sposób:

 • Inspekcje jednodniowe – pozostają bez zmian
 • Inspekcje dwudniowe – ulegają skróceniu do jednego dnia Inspekcje trzydniowe – ulegają skróceniu do dwóch dni.

Uchwała przyjęta jednogłośnie.

 

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków PASE w dniu 23.03.2017r. powyższa uchwała otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenie postanawia przedłużyć na kolejne lata możliwość poddawania się inspekcjom skróconym dla szkół członkowskich PASE w dotychczasowy sposób, to znaczy: inspekcje jednodniowe – pozostają bez zmian, inspekcje dwudniowe – ulegają skróceniu do 1 dnia, inspekcje 3-dniowe – ulegają skróceniu do 2 dni, pod warunkiem, że inspekcja skrócona odbędzie się po upływie 3 lat od czasu poprzedniej inspekcji.

Uchwała przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4

WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ JAKOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKÓ W OBCYCH „ PASE” z dn. 12.01.2012r.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę iż postanawia wprowadzić zmianę w częstotliwości przystępowania przez szkołę członkowską do inspekcji PASE.

Dla szkół które przeszły pozytywnie, co najmniej dwie inspekcje oraz zgłoszą chęć poddania się pełnej re-inspekcji – ustala się okres ważności rekomendacji PASE na 4 lata.

Uchwała przyjęta jednogłośnie.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu email: koordynator_inspekcji@pase.pl