Statut

Statut Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obych PASE, z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 5/13 m. 102,kod pocztowy 01-592 Warszawa, identyfikującym się numer NIP 584-10-65-667 oraz REGON 190-248-244, zawiera informacje takie jak:

 1. Nazwa organizacji
 2. Siedziba i teren działania
 3. Cele i sposoby ich realizacji
 4. Informacje o członkach stowarzyszenia (m.in. sposób nabycia, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członka)
 5. Informacje o władzach (m.in. rodzaje, sposób ich wyboru, kompetencje, tryb pracy)
 6. Informacja o wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (jeśli stowarzyszenie przewiduje taką możliwość)
 7. Sposób podejmowania decyzji, czyli warunki ważności uchwał
 8. Źródła majątku, czyli informacje o tym, skąd stowarzyszenie będzie miało pieniądze na działalność (sposób  uzyskiwania środków i płacenia składek członkowskich)
 9. Sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych
 10. Zasady wprowadzania zmian w statucie
 11. Sposób rozwiązania się stowarzyszenia

Dokument można pobrać kilkając w poniższy przycisk.