Podstawowe warunki wstępne

 

WNIOSEK O INSPEKCJĘ

Kwestionariusz jest dokumentem pomocniczym mającym za zadanie ułatwić szkole podjęcie decyzji o tym, czy spełnia już kryteria Jakości PASE i ma szansę na pozytywną weryfikację i przyznanie Znaku Jakości PASE.

 • Czy od rejestracji szkoły i rozpoczęcia jej działalności dydaktycznej minęły co najmniej dwa lata?
 • Czy minimum 90% zajęć w szkole w przypadku języka głównego i 70% godzin lekcyjnych łącznie w przypadku pozostałych języków jest prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli?
 • Czy nauczyciele uczący w szkole posiadają następujące kwalifikacje:
  • nauczyciele polscy lub zagraniczni, których językiem ojczystym nie jest język nauczany: dyplom ukończenia lub potwierdzone absolutorium filologii/lingwistyki stosowanej nauczanego języka (studia zawierające kurs metodyczny), bądź dyplom ukończenia kolegium w zakresie nauczanego języka lub dyplom wyższej uczelni w zakresie filologii języków obcych i egzamin potwierdzający znajomość nauczanego języka na poziomie C2 lub dyplom wyższej uczelni i egzamin potwierdzający znajomość nauczanego języka na poziomie C2 oraz ukończony kurs metodyczny języków obcych – min. 80 godzin kursu, w tym min. 6 godzin obserwowanych praktyk nauczycielskich.
  • nauczyciele obcojęzyczni, rodzimi użytkownicy języka nauczanego: dyplom wyższej uczelni oraz ukończony kurs metodyczny z zakresu nauczanego języka  – min. 80 godzin kursu, w tym min. 6 godzin obserwowanych praktyk nauczycielskich.
 • Czy dyrektor d/s nauczania (metodyk) posiada dyplom filologii nauczanego języka i co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela lub – jeśli jest osobą obcojęzyczną – dyplom ukończenia wyższej uczelni, świadectwo ukończenia kursu metodycznego na poziomie RSA DELTA i co najmniej 5 letni staż pracy jako nauczyciel?

ZARZĄDZANIE AKADEMICKIE

 • Czy szkoła posiada opracowane na piśmie programy nauczania poszczególnych kursów i poziomów?
 • Czy szkoła posiada zdefiniowany system poziomów?
 • Czy kwalifikacja na kurs odbywa się w oparciu o testy diagnostyczne i / lub rozmowy wstępne?
 • Czy szkoła przeprowadza wewnętrzne testy i egzaminy sprawdzające stopień opanowania materiału?
 • Czy słuchacze otrzymują okresowe raporty i świadectwa ukończenia kursu?
 • Czy szkoła posiada system nadzoru zajęć, listy obecności, dzienniki itp.?
 • Czy szkoła wypracowała system zastępstw i odrabiania oraz rozliczania odwołanych zajęć?
 • Czy w szkole znajduje się biblioteczka metodyczna z materiałami odpowiadającymi profilowi szkoły i jej programom nauczania?
 • Czy szkoła wypracowała system rekrutacji nauczycieli?
 • Czy dyrektor d/s nauczania ma zakres obowiązków, który określa jego pozycję w szkole?
 • Czy nauczyciele są hospitowani co najmniej raz w roku? Czy dyrektor d/s nauczania regularnie monitoruje pracę nauczycieli?
 • Czy szkoła posiada program wdrażania do pracy nowo przyjętych nauczycieli?
 • Czy szkoła organizuje szkolenia dla swoich nauczycieli?
 • Czy szkoła umożliwia nauczycielom rozwój zawodowy i doskonalenie swoich umiejętności?
 • Czy nauczyciele prowadzą zajęcia według określonego spójnego planu i czy mają zdefiniowane cele nauki?
 • Czy nauczyciele dobierają materiały dydaktyczne zgodne z programem kursu i celem zajęć?
 • Czy nauczyciele efektywnie wykorzystują pomoce audiowizualne?
 • Czy nauczyciele efektywnie organizują pracę słuchaczy na zajęciach?
 • Czy nauczyciele motywują słuchaczy do nauki poprzez dobór odpowiednich technik i materiałów nauczania?
 • Czy nauczyciele wykazują się poprawną znajomością nauczanego języka dostosowaną do poziomu znajomości języka u słuchaczy?
 • Czy nauczyciele w sposób jasny i zrozumiały wydają polecenia słuchaczom oraz udzielają wyjaśnień?
 • Czy nauczyciele poprawiają błędy językowe słuchaczy?

ADMINISTRACJA I STRUKTURA ZARZĄDZANIA

 • Czy szkoła posiada przejrzystą strukturę organizacyjną?
 • Czy wszystkie osoby pracujące na rzecz szkoły są zatrudniane w oparciu o kontrakty jednoznacznie określające prawa i obowiązki obu stron?
 • Czy szkoła posiada jasno sformułowane zasady zapisu na kursy?
 • Czy personel administracyjny kompetentnie udziela informacji?
 • Czy szkoła posiada procedury umożliwiające słuchaczom kontakt z dyrekcją?
 • Czy słuchacze otrzymują umowę określającą obowiązki szkoły, cenę kursu, system płatności, ilość godzin, wielkość grup, zakres usług i materiałów objętych ceną?

REKLAMA

 • Czy szkoła w publikowanych materiałach promocyjnych uczciwie i jednoznacznie przedstawia swoją ofertę?
 • Czy szkoła w publikowanych materiałach reklamowych nie dokonuje wartościowania konkurencji?
 • Czy szkoła uczciwie traktuje słuchaczy i konkurencję?

SIEDZIBA SZKOŁY

 • Czy pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, odpowiadają podstawowym zasadom bhp?
 • Czy pomieszczenia biurowe i dydaktyczne są przestronne, jasne, czyste i odpowiednio umeblowane.